Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kancelaria świadczy usługi w sprawach o uzyskanie należnego odszkodowanie oraz zadośćuczynienia. Pomoc prawna w tym zakresie udzielana jest bez względu na podstawę prawną roszczeń odszkodowawczych, zarówno umownych jak i z tytułu czynów niedozwolonych czy też naruszenia dóbr osobistych.

Kancelaria pomaga swoim klientom nie tylko w postępowaniach sądowych ale również i na etapie postępowania likwidacyjnego np. przed ubezpieczycielem. Pomoc oferowana jest zarówno w zakresie sporządzania wniosków o wypłatę stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia jak również i odwołania od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub wypłaty należnego świadczenia w zaniżonej wysokości. 

W ramach udzielanej pomocy prawnej w sprawach dotyczących odszkodowania lub zadośćuczynienia, Kancelaria pomaga również osobom pokrzywdzonym w postępowaniach karnych. Zajmuje się również uzyskaniem odszkodowania/zadośćuczynienia za wypadki/kolizje drogowe, wypadki przy pracy jak również i błędy w sztuce lekarskiej i zakażenia.

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie to świadczenie, które ma za zadanie doprowadzić do rekompensaty doznanego uszczerbku majątkowego – poniesionej szkody wynikającej z określonych zdarzeń takich jak wywłaszczenie, doznany wypadek drogowy, wypadek przy pracy czy też błąd medyczny. Odszkodowanie ma pokryć zarówno rzeczywiście wyrządzoną szkodę, bezpośrednio poniesione straty na skutek zdarzenia będącego źródłem szkody, jak i utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby uzyskać gdyby szkody jej nie wyrządzono.

Odszkodowania można ubiegać się dwoma drogami.

  1. od zakładu ubezpieczeń, w określonych przypadkach, gdy zawarta jest stosowna umowa ubezpieczenia lub
  2. bezpośrednio od samego sprawcy

Co istotne, możliwe jest także dochodzenie roszczeń od obu powyżej wskazanych podmiotów jednocześnie. W takiej sytuacji jednak odpowiedzialność ma charakter niejako solidarny – zaspokojenie roszczeń poszkodowanego przez którykolwiek z wymienionych podmiotów zwalnia drugi.

 

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje szkody, za którą przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie.

Szkoda na osobie – poszkodowany ma prawo dochodzenia wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Przykładowe koszty związane ze szkodą na osobie w orzecznictwie sądów to m.in.:

-pobyt w szpitalu,

-usługi lekarzy – specjalistów,

-lekarstwa,

-protezy, aparaty słuchowe, wózek inwalidzki,

-przewóz chorego do szpitala.

Szkoda na mieniu –  (inaczej szkoda majątkowa rzeczowa) uszczerbek w majątku wynikający z naruszenia prawa własności i innych praw majątkowych.

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Potocznie pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania jest używane zamiennie. Są to jednak inne świadczenie o odmiennych funkcjach. Odszkodowanie rekompensują majątkową stratę, zadośćuczynienie natomiast przysługuje jeżeli poszkodowany doznał krzywdy, niematerialnej szkody.

Zadośćuczynienie przysługuje na podstawie art. 445 par. 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 444 par. 1 

1) w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,

2) jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,

3) w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu”.

Zadośćuczynienie, zgodnie także z art. 448 k.c. przysługuje w przypadku zawinionego naruszenia dóbr osobistych. Ma ono bowiem złagodzić ból i cierpienie, jakich doznał pokrzywdzony. Jest to forma pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej.

Zadośćuczynienie przysługuje również w przypadku śmierci osoby bliskiej zgodnie z art 446 par. 4 k.c., jeżeli więź która łączyła osobę uprawnioną ze zmarłym była szczególnie mocna.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji Kancelaria pomaga dokonać obliczeń wysokości przysługującego odszkodowania.

 
Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń