Alimenty

Kancelaria świadczy kompleksową i wszechstronną pomocą prawną w sprawach związanych z alimentami, w tym przede wszystkim w zakresie:

  1. dochodzenia przed sądem alimentów na dzieci,
  2. dochodzenie przed sądem alimentów na małżonka,
  3. uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  4. podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów.

W ramach udzielanej pomocy w sprawach z zakresu alimentów, Kancelaria zajmuje się nie tylko prowadzeniem spraw przed sądami powszechnymi oraz sporządzaniem odpowiednich pism procesowych, w tym również odpowiednich zabezpieczeń na czas trwania postępowania ale i również podejmowaniem szeregu niezbędnych czynności wymaganych do osiągnięcia jak najbardziej satysfakcjonujących efektów dla klienta, zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

Warto wiedzieć, z czym wiąże się wystąpienie o alimenty w imieniu dziecka bądź też w imieniu własnym oraz jakie zasady obowiązują w ustalaniu przez sąd ich wysokości.  

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, istotą obowiązku alimentacyjnego jest zobowiązanie obowiązanego do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania na rzecz uprawnionego. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej (czyli wnuki, dzieci, rodziców, dziadków) oraz rodzeństwo, w tym także rodzeństwo przyrodnie. W zależności od stopnia pokrewieństwa obowiązek ten dotyka jednak członków rodziny w różnym stopniu i w różnej kolejności. W pewnych sytuacjach alimenty muszą płacić także osoby nie będące rodziną.

Płacenia alimentów może domagać się jedynie osoba znajdująca się w niedostatku. Nie dotyczy to jednak małoletnich dzieci, które nie mogą utrzymać się samodzielnie.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują także sytuacje, kiedy alimenty muszą płacić osoby nie będące rodziną, a mianowicie:

– w pewnych sytuacjach do alimentacji zobowiązani są byli małżonkowie po rozwiązaniu małżeństwa,

– ojciec nie będący mężem matki ma obowiązek przyczynić się do wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu,

– rozwiązując stosunek przysposobienia sąd może stosownie do okoliczności, utrzymać wynikające z niego obowiązki alimentacyjne,

– dziecko może domagać się alimentów od swojego ojczyma albo macochy, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego,

– ojczym albo macocha może domagać się alimentów od swojego pasierba, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego.

Wysokość alimentów, w każdym przypadku uzależniona jest od:

  1. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz
  2. zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oznacza to, że przesłanki te są ze sobą ściśle związane albowiem usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny zostać zaspokojone w taki sposób, na jaki pozwalają zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Co więcej przy ustalaniu wysokości alimentów sąd nie kieruje się tym jakie są osiągane zarobki przez osobę zobowiązaną tylko jakie kwoty mogłaby osiągać, gdyby swoje możliwości wykorzystywała w pełni.

Niestety, ale trzeba pamiętać o tym, że wysokość alimentów w dużym zakresie zależy właściwie od uznania sędziego. Co istotne, sąd co do zasady nie podejmuje żadnych czynności z urzędu i ustala wszystkie okoliczności danej sprawy na podstawie przedstawionych dowodów. Wobec powyższego bez odpowiedniej i skutecznej inicjatywy dowodowej strony sąd może nie ustalić prawidłowo stanu faktycznego sprawy.

Należy także pamiętać że wysokość alimentów wobec dziecka ustalana jest w stosunku do jego aktualnych potrzeb. W razie późniejszego wzrostu potrzeb dziecka alimenty mogą być zmienione (podwyższone).

Natomiast w przypadku zmiany możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (np. utraty pracy), może się on domagać zmniejszenia ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego (obniżenia).

Postępowanie alimentacyjne służy zazwyczaj dobru rodziny, a zwłaszcza małoletnich dzieci, warto więc postarać się o godną reprezentację interesów w sądzie.

Alimenty Koszalin
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-17:00
Zadzwoń