Ustalenie kontaktów

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc we wszelkich sprawach rodzinnych, w tym także związanych między innymi z ustaleniem kontaktów rodzica z dzieckiem.

Gdy rodzice dziecka podejmują decyzję o rozstaniu się, to niekiedy pojawia się problem dotyczącego tego, z którym z nich dziecko ma zamieszkać i jak mają wyglądać kontakty dziecka z tym z rodzicem, z którym nie zostaje.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie między rodzicami, jednak zdarzają się przypadki, że rodzice po rozstaniu pozostają w silnym konflikcie między sobą. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sądu rodzinnego o odpowiednie uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Należy jednak pamiętać, że sąd oceniając sytuację ma przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. Zgodnie bowiem z art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem”.

Prawo do kontaktu rodzica z dzieckiem jest nie tylko jego uprawnieniem ale także i obowiązkiem i jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu ze swoim dzieckiem. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka, potrzebuje ono kontaktu, zarówno z mamą, jak i tatą, natomiast ograniczenie prawa do kontaktu z dzieckiem może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu i wyłącznie w uzasadnionych dobrem dziecka przypadkach. Ograniczenie prawa do kontaktu może polegać między innymi na zakazie spotykania się osobistego z dzieckiem, czy też zabieranie poza miejsce stałego pobytu. Nadto Sąd może również orzec, że w uzasadnionych przypadkach kontakt z dzieckiem będzie realizowany jedynie w obecności drugiego rodzica lub też wskazanej osoby trzeciej (babci dziecka lub innej osoby spokrewnionej) czy też kuratora sądowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontakty z dzieckiem obejmują zarówno osobistą styczność (poprzez spotkania, wizyty, możliwość zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania, wspólne wyjazdy wakacyjne itp.), jak również i możliwość porozumiewania się na odległość np. za pośrednictwem połączeń telefonicznych, Internetu, poczty tradycyjnej, mailowej, czy też komunikatorów społecznościowych.

Warto przy tej okazji wspomnieć także o tym, że prawo do kontaktów przysługuje nie tylko rodzicom dziecka ale również i innym osobom bliskim, spokrewnionym z małoletnim, np. dziadkom. W przypadku gdy wcześniej realizowany kontakt, wygasa z uwagi na postawę rodzica, zaś jest nawiązana więź emocjonalna między dziadkami a wnukiem, to sąd może orzec o ich prawie do dalszego utrzymywania tego kontaktu.

Jak to już zostało wskazane powyżej, utrzymywanie kontaktu z dzieckiem jest nie tylko prawem rodzica ale i jego obowiązkiem. Nierealizowanie kontaktów może skutkować nałożeniem przez sąd określonej „kary pieniężnej”. Dotyczy to obojga rodziców – zarówno tego, który nie wykonuje ustalonego kontaktu jak również i tego, który przeszkadza w jego wykonywaniu, np. poprzez nie wydawania dziecka w ustalonym terminie. W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, który po przeprowadzeniu postępowania rozważy argumenty nie realizacji obowiązku i ustali odpowiednią stawkę za każde dalsze naruszenie, uwzględniając przy tym możliwości zarobkowego i majątkowe rodzica dokonującego naruszenia.

Kancelaria z uwagi na posiadane bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym sprawach z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomoże podjąć decyzję co do wyboru odpowiednich środków prawnych, które w sposób najskuteczniejszy zabezpieczą interes Klienta i dobro dziecka, a także podejmie działania zmierzające do ich jak najszybszej realizacji.

 

Ustalenie kontaktów Koszalin
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00