Zniesienie współwłasności

Kancelaria świadczy kompleksową pomocą prawną w sprawach związanych ze zniesieniem współwłasności.

W ramach pomocy prawnej, Kancelaria nie tylko opracowuje rozwiązania, które mają służyć interesom wszystkich współwłaścicieli ale także i przygotowuje odpowiednią dokumentację i wyliczenia. W przypadku zaś silnych konfliktów zajmuje się również prowadzeniem postępowania sądowego, zmierzającego do wyjścia z uciążliwej współwłasności.   

Zniesienia współwłasności może domagać się każdy kto jest współwłaścicielem danej rzeczy, zarówno ruchomości jak i nieruchomości (dom, działka). Przedmiotem bowiem zniesienia współwłasności musi być zawsze konkretna rzecz.

Niestety ale zniesienie współwłasności nie jest łatwą czynnością i zazwyczaj wiążą się z nią liczne spory. Mogą one pojawić się już na pierwszym etapie, czyli ustaleniu, w jaki sposób dokonać owego zniesienie współwłasności.

Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału rzeczy, to może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli. W sytuacji gdy zniesienie współwłasności dotyczy nieruchomości to wymagane jest aby umowa taka została sporządzona w formie aktu notarialnego, pod rygorem jej nieważności. Procedura nie jest skomplikowana, gdyż przeważnie wystarczy jedna wizyta u notariusza. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest uprzednie ustalenie pomiędzy współwłaścicielami na jakich warunkach powinno dojść do zniesienia współwłasności albowiem notariusz nie zadecyduje w tym zakresie za współwłaścicieli.

W przypadku natomiast braku zgodności między właścicielami co do sposobu zniesienia współwłasności rzeczy i jej podziału, pozostaje wystąpienie na drogę sądową.

Obecnie, według obowiązujących przepisów, wyróżniamy trzy rodzaje żądań związanych ze zniesieniem współwłasności.

  1. Jeden ze współwłaścicieli zostanie wyłącznym właścicielem i spłaci pozostałych współwłaścicieli. W takim przypadku należy ustalić komu rzecz ma zostać przypisana, ile jest warta, ile kto na nią poczynił nakładów oraz w jakich częściach wyłączny właściciel ma spłacać byłych współwłaścicieli. Jeżeli ustalone zostaną dopłaty lub spłaty to sąd oznacza termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu;
  2. Wspólna rzecz zostaje sprzedana, a współwłaściciele dzielą się pieniędzmi otrzymanymi ze sprzedaży, zgodnie z posiadanymi udziałami we współwłasności.
  3. Podział w naturze, który jest możliwy jedynie wtedy, gdy daną rzecz można fizycznie podzielić. Ta zasada może mieć zastosowanie np. do podziału gruntu, gdy możliwy jest jego podział na odrębne działki.

Co ważne, procedura zniesienia współwłasności może zostać zainicjowana przez każdego ze współwłaścicieli w zasadzie w każdym czasie trwania współwłasności nieruchomości. Istotne również, że w toku sprawy sądowej dotyczącej zniesienia współwłasności, należy dokonać wszelkich rozliczeń związanych z nakładami poniesionymi na nieruchomość oraz kosztami jej utrzymania, które zostały poniesione. Po tym jak sprawa sądowa dotycząca zniesienia współwłasności zostanie zakończona, dochodzenie tych roszczeń będzie niemożliwe.

Wskazane poniżej sposoby podziału nie dotyczą jednak sądowego zniesienia współwłasności gospodarstw rolnych, które zostały uregulowane przez ustawodawcę w odrębny sposób.

Kancelaria po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy pomaga klientowi w podjęciu decyzji w wyborze odpowiedniego sposobu zniesienie współwłasności.

Ponadto Kancelaria niekiedy podejmuje negocjacje z pozostałymi uczestnikami postępowania o zniesienie współwłasności, co niekiedy przyczynia się do znacznie szybszego i bardziej skutecznego zakończenia postępowania sądowego, z korzyścią dla obu stron.

Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń