Rozwód krok po kroku czyli jak złożyć pozew i wziąć rozwód

Decyzja o rozwodzie jest bardzo często jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu jaką muszą podjąć małżonkowie, zwłaszcza w sytuacji gdy posiadają małoletnie dzieci. Niestety ale w naszym systemie prawnym aby zakończyć formalnie małżeństwo nie można podpisać stosownej umowy, czy też złożyć oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do tego potrzebne jest zainicjowanie postępowania sądowego poprzez złożenie pozwu o rozwód. Dlatego też bardzo istotne jest aby już na początku sam pozew o rozwód zawierał odpowiednie żądania oraz zabezpieczenia na czas trwania postępowania, co ma ogromny wpływ na to, jak dalej potoczy się postępowanie.

Rozważenie decyzji o rozwodzie

 • Znaczenie przemyślanej decyzji. 
 • Możliwość skorzystania z mediacji czy terapii małżeńskiej.
 • Konsultacje z psychologiem lub terapeutą.

Gdy pojawiają się w małżeństwie problemy, trudności, małżonkowie wielokrotnie zastanawiają się nad tym co dalej? Wszystko tak naprawdę zależy od tego czego dotyczą konflikty. W mojej karierze zawodowej zauważyłam, że najczęstszą przyczyną rozwodu są m.in.: problemy z używkami, w tym przede wszystkim z alkoholem, pracoholizm i brak zainteresowania rodziną, brak wspólnego spędzania czasu, monotonia w małżeństwie, za dużo uwagi skupionej na dzieciach a nie na małżonkach, kłopoty finansowe oraz zdrady małżeńskie. Pamiętać jednak należy, że do tych wszystkich sytuacji najczęściej doprowadzają oboje małżonkowie bo przecież związek małżeński to związek dwóch osób i to te dwie osoby powinny dbać o niego.

Gdy pojawiają się problemy, małżonkowie nie powinni od nich uciekać lub ich unikać lecz próbować je rozwiązać. Przykładem ratowania małżeństwa może być chociażby konsultacja z psychologiem lub podjęcie stosownej terapii małżeńskiej. Nie raz spotykałam się z parami, które po takiej terapii wychodziły z kryzysu małżeńskiego.

Zdarzają się jednak sytuacje gdy drugi małżonek nie chce się zgodzić na skorzystanie z pomocy specjalisty. W takiej sytuacji istnieje jeszcze jedna alternatywa – tzw. mediacja. Mediator może pomóc nie tylko przejść przez rozwód w sposób spokojny i ugodowy ale może także doprowadzić do tego, że para zrezygnuje z samego rozwodu. W sądach niejednokrotnie zdarza się, że na skutek przeprowadzonej mediacji sąd zawiesza postępowanie, dając jednocześnie szansę na pojednanie i powrót do siebie.

Niestety ale bywają też sytuacje gdy nieporozumienia związane z naszym życiem codziennym osiągają taką skalę, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozstanie. Decyzja o rozwodzie jest zapewne jedną z najtrudniejszych w życiu. Ciężko bowiem z dnia na dzień rozstać się z drugą osobą, którą kiedyś traktowaliśmy jak naszą bratnią duszę i z którą w końcu planowaliśmy spędzić resztę życie. Niestety ale niekiedy okazuje się, że rozstanie jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem, które z czasem przynosi więcej dobrego niż złego, zwłaszcza w sytuacji gdy ze związku tego pochodzą dzieci, które przysłuchują się codziennym kłótniom swoich rodziców.

Sprawdzenie podstaw do rozwodu

Należy pamiętać, że pozew o rozwód można złożyć w sądzie zawsze. Jednakże aby sąd rozpoznający sprawę mógł orzec o rozwodzie musi istnieć trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza natomiast ustanie pomiędzy małżonkami więzi jakie powinno charakteryzować typowe, normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze: duchowym, gospodarczym i fizycznym. Trwałość rozkładu natomiast oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei i szans na jej odbudowanie przez małżonków.

Jak złożyć wniosek o rozwód?

 • Jak skomponować pozew?
 • Wymagania prawne dotyczące pozwu.
 • Potencjalne błędy formalne.

Każdy chyba z nas wie, że postępowanie rozwodowe musi być zainicjowane poprzez złożenie pozwu o rozwód do właściwego sądu. W takim przypadku właściwym sądem jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania albo jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli brak jest takiej podstawy, to właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma to sąd miejsca zamieszkania powoda. Wydziałem, który natomiast odpowiada za sprawy rozwodowej jest Wydział Cywilny.

Sprawę o rozwód może założyć każdy z małżonków, natomiast dobrze sporządzony pozew może pozwolić na zakończenie sprawy już na pierwszym posiedzeniu. Jest to kwestia odpowiedniej argumentacji oraz rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i przez ich pełnomocników.

Pozew o rozwód jakie dokumenty będą potrzebne?

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.

  Do złożenia pozwu o rozwód wystarczy odpis skrócony aktu małżeństwa – nie musi to być zatem odpis pełny. Należy jednak pamiętać, że do sądu trzeba złożyć oryginał tego aktu a nie jego kserokopię. Jeżeli bowiem zostanie złożona kserokopia to Sąd wezwie do uzupełniania braków formalnych pozwu.

 2. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.

  Jeżeli ze związku małżeńskiego pochodzą małoletnie dzieci to do pozwu o rozwód oprócz aktu małżeństwa należy także złożyć odpisu aktów urodzenia dzieci. Oczywiście tak samo jak w poprzednim przypadku mogą to być odpisy skrócone i również w oryginale.

 3. Dowody, dokumenty na potwierdzenie swoich żądań

  Z uwagi na fakt, że w pozwie o rozwód wnosi się nie tylko o rozwiązanie małżeństwa ale także i o rozstrzygnięcia w zakresie dzieci to do pozwu należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają nasze stanowisko.

 4. Dowód uiszczenia opłaty sądowej

  Do pozwu o rozwód należy także dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 zł. W przypadku gdy opłatę dokonujemy w Kasie Sądu to znaki sądowe należy nakleić na pierwszą stronę pozwu.

 5. Odpis pozwu wraz z załącznikami

  Należy pamiętać, że do Sądu składamy pozew w dwóch egzemplarzach. Jeden dla Sądu a drugi na strony przeciwnej. Także wszystkie załączniki, za wyjątkiem opłaty sądowej, należy załączyć w kserokopii do drugiego egzemplarza.

Należy także pamiętać, że w przypadku gdy nasz pozew nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych elementów, to nie będzie to oznaczało, że Sąd pozostawi go bez rozpoznania. Sąd w pierwszej kolejności wezwie do ich uzupełniania w określonym terminie. Jeżeli termin określony przez Sąd okaże się za krótki, można zawsze złożyć wniosek o jego przedłużenie. Gdy jednak braki nie zostaną uzupełnione w zakreślonym terminie to dopiero wówczas Sąd zwróci pozew i nie zajmie się sprawą. Ważne dlatego aby w takiej sytuacji skonsultować się ze specjalistą.

Ile kosztuje rozwód?

 • Aktualne stawki opłat sądowych.
 • Jak dołączyć potwierdzenie opłaty?

Należy pamiętać, że pozew o rozwód podlega stałej opłacie sądowej. Opłatę tę możemy albo uiścić na rachunek bankowy Sądu, który zawsze znajduje się na stronie internetowej danego Sądu albo też osobiście zakupić ją w Kasie Sądu i przykleić na pierwszą stronę pozwu. W przypadku jednak gdy małżonek wybiera opłacenie pozwu przelewem, to trzeba pamiętać aby jego potwierdzenie dołączyć jako załącznik do pozwu. Sąd bowiem przyjmując dane pismo, w pierwszej kolejności sprawdza czy pismo to nie jest obarczone brakami formalnymi. Takim brakiem natomiast jest między innymi brak uiszczenia opłaty sądowej.
Wysokości opłaty sądowej od pozwu o rozwód zależna jest od tego czy Sąd rozpoznający sprawę ma zająć się ustaleniem tego kto jest odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego czy też nie. W przypadku bowiem gdy Sąd nie będzie orzekał o winie to opłata sądowa wynosi 300 zł, zaś gdy będzie ustalał winnego to opłata sądowa wynosi 600 zł. Nie mniej jednak osoba, która składa pozew o rozwód, obowiązana jest już od razu uiścić opłatę wyższą czyli w wysokości 600 zł. Spowodowane jest to tym, że Sąd na tym etapie nie wie jakie żądanie będzie drugie strony i czy jednak będzie się musiał zając ustalaniem winnego. Dopiero przy wyrokowaniu, jeżeli okaże się, że Sąd nie musiał się zajmować ustalaniem winy, małżonkowi, który uiścił opłatę sądową zostanie zwrócona z kasy Sądu kwota 300 zł.

Należy także pamiętać, że gdy Sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie, czy też gdy ustali, że oboje małżonkowie są winni rozkładu pożycia małżeńskiego, rozłoży opłatę sądową na oboje małżonków. W takiej sytuacji w wyroku znajdzie się zapis, że drugi małżonek jest zobowiązany do zwrotu połowy opłaty pierwszemu.

Rozwód bez orzekania o winie

 • Proces orzekania winy a czas trwania rozwodu.
 • Konsekwencje orzekania winy.

W pozwie o rozwód musi się także naleźć żądanie w zakresie tego czy Sąd ma ustalać kto jest winien za rozpad związku małżeńskiego czy też nie. Czym jest więc wina? Kodeks rodzinny i opiekuńczy operuje określeniem „winy” za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jako przesłanki orzeczenia rozwodu. Sąd zatem dla uznania małżonka za winnego rozkładu pożycia musi uznać, że naruszył on ciążące na nim obowiązki małżeńskie. Obowiązki małżeńskiego natomiast określone w kodeksie rodzinnym to obowiązki moralne wobec małżonka i rodziny, takie jak: zobowiązanie do wspólnego pożycia (obejmujące więź duchową, fizyczną i gospodarczą), wzajemna pomoc, wierność, współdziałanie dla dobra rodziny oraz rozstrzyganie wspólnie o istotnych sprawach rodziny.

Dopiero gdy oboje zrezygnują z tego aby Sąd ustalał kto jest winny rozpadowi małżeństwa, to Sąd nie będzie się tym zajmował. W innym natomiast wypadku ma on obowiązek ustalić kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, gdyż zobowiązują go do tego przepisy.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że rozwód z orzeczeniem o winie to z reguły złożone i długie postępowanie sądowe, które samo w sobie zawsze stanowi duże obciążenie dla każdej ze stron. W postępowaniu rozwodowym bowiem małżonek, który uważa, że rozpadowi jest winien drugi małżonek musi przedstawić stosowne dowody by tego dowieść. Dowody na ustalenie winy mogą być wszelkiego rodzaju. Mogą to być zarówno dokumenty, nagrania, zdjęcia, wydruki z różnych portali społecznościowych, zaświadczenia, opinie biegłych a także świadkowie różnych sytuacji. Warto wskazania w tym miejscu jest to, że świadkiem może być każda osoba, zarówno ta, która pochodzi z naszej rodziny jak i osoba obca. Co więcej nie musi ona wyrażać żadnej zgody na to aby być świadkiem. Obowiązkiem bowiem każdej osoby wezwanej na rozprawę jest stawienie się w Sądzie i złożenie zeznań. Osoby bliskie natomiast mogą odmówić składania zeznań.

W zależności od tego jakiego rodzaju dowody Sąd będzie miał przeprowadzić tak długo będzie trwało postępowanie rozwodowe. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że w przypadku gdy będzie zgłoszonych 15 świadków to Sąd nie będzie w stanie ich przesłuchać na jednym terminie rozprawy i będzie musiał wyznaczyć kolejne. Tak samo jeśli chodzi o opinię biegłego. Sąd będzie musiał zlecić jej wykonanie. Czas oczekiwania na wykonanie opinii biegłych sądowych to głównie okres około kilku miesięcy.

Po zapoznaniu się z żądaniami oraz zgłoszonymi wnioskami dowodnymi Sąd wstępnie ma już informację czy będzie to „skomplikowany” rozwód czy też i wówczas planuje termin wykonania czynności. Zazwyczaj gdy małżonkowie chcą się rozwieść bez orzekania o winie Sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy mniej więcej w okresie 4 – 6 miesięcy (w zależności od miejscowości) od dnia wpłynięcia dokumentów. Jeżeli jest to natomiast rozwód z orzeczeniem o winie to termin ten jest dwu a nawet i trzykrotnie dłuższy.

Ustalenie winy w rozwodzie to kwestia, która może mieć wpływ na kwestie takie jak alimenty na małżonka. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoba uznana za winną rozpadu sformalizowanego związku, może zostać zobligowana do płacenia tego rodzaju świadczenia na rzecz byłego małżonka. Tu jednak muszą zaistnieć pewne przesłanki. Alimenty mogą zostać przyznane tylko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze gdy małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego może żądać alimentów od drugiej strony tylko wtedy gdy pozostaje w „niedostatku”. W przypadku zaś gdy jedna ze stron została uznana za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego, to może on żądać alimentów, chociażby nie znajdował się on w niedostatku.

Nie należy jednak zbytnio przeceniać mocy rozwodu z orzeczeniem o winie. Takie bowiem zakończenie sprawy nie ma żadnego wpływu np. na alimenty na rzecz dzieci. Wysokość tego świadczenia jest niezależna od tego, czy sąd uzna którąkolwiek ze stron odpowiedzialną za rozpad pożycia. To samo tyczy się ewentualnego podziału majątku czy też władzy rodzicielskiej. Wszystkie te kwestie są od siebie niezależne i rozpatrywane oddzielnie.

Decyzje dotyczące alimentów

W przypadku posiadania małoletnich dzieci, Sąd w wyroku rozwodowym musi orzec o określonych kwestiach ich dotyczących. Należą do nich między innymi alimenty.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa alimenty jako świadczenie pieniężne wypłacane na rzecz osoby, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić własnych usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Mają one zatem doniosłą funkcję nie tylko społeczną ale i ekonomiczną.
Niestety ale żadne obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie określają wysokości minimalnych, czy tez maksymalnych alimentów na dziecko. Ich wysokość zależy od wielu czynników. Przede wszystkim wpływ na ich wysokości mają usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica.

Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Pomocny w tym wypadku jest przepis art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który określa jaki zakres potrzeb dziecka powinien być zaspokojony przez rodziców. Według tego przepisu rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy także wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zgodnie bowiem z utrwaloną przez sądy zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami zarówno wtedy, gdy żyją z nimi pod jednym dachem, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Nie mniej jednak, zawsze każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku.

Ważne podkreślenia w tym miejscu jest to, że rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są bowiem oni obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

Wysokość alimentów zależą od wielu czynników.

 • ustalenie miejsca pobytu dziecka, czyli z którym rodzicem będzie on zamieszkiwał na stałe,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej czyli komu ma ona przysługiwać po rozstaniu rodziców i czy ewentualnie mogą oni ze sobą współdziałać i posiadać ją wspólnie czy też musi być ono jednemu z rodziców ograniczona,

Decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

 • Jak unikać instrumentalnego traktowania dziecka?
 • Dążenie do najlepszego rozwiązania dla dziecka.

Gdy mąż i żona podejmują decyzję o rozstaniu się, to niekiedy pojawia się problem dotyczący tego, z którym z nich dziecko ma zamieszkać i jak ma wyglądać dalsza opieka nad nim a także kontakty z tym z rodzicem, z którym dziecko nie zostaje. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie między rodzicami. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje model naprzemiennej opieki nad dziećmi. Jest to bez wątpienia rozwiązanie, które umożliwia obojgu rodzicom stały kontakt z dzieckiem. Wynika to z tego, iż dziecko na przemian przebywa raz u jednego, a raz u drugiego rodzica. Tym samym żadne z rodziców nie traci kontaktu z dzieckiem.

Jednakże aby taki model mógł funkcjonować to musi istnieć między rodzicami porozumienie rodzicielskie i muszą oni ze sobą na bieżąco współpracować we wszystkich kwestiach dotyczących dziecka. Zgodnie bowiem z obwiązującymi przepisami a także doktryną i orzecznictwem sądów powszechnych, w sytuacji nasilonego konfliktu między rodzicami nie można ubiegać się o ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem, gdyż podstawowym warunkiem zastosowania tej formy opieki jest właśnie wystąpienie takich warunków, które pozwalają antycypować zgodną współpracę rodziców we wszystkich aspektach wychowawczych. Ustalenie zatem opieki naprzemiennej w sytuacji nasilonego konfliktu między rodzicami jest niemożliwe gdyż będzie ono sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka.

Co więcej warto pomyśleć, czy dziecko jest gotowe na taki model funkcjonowania opieki. W tej sytuacji bardzo często polecam swoim klientom udanie się do specjalisty – psychologa dziecięcego, który według swojej fachowej wiedzy oceni czy dziecko jest przystosowane do takiego modelu rodziny.

Jeżeli natomiast między rodzicami istnieje silny konflikt i nie są oni w stanie wspólnie podejmować żadnych decyzji

Nie mnie jednak aby sąd, który zajmuje się sprawą rozwodową mógł zadecydować o opiece naprzemiennej oboje zainteresowani muszą na to wyrazić zgodę. Co więcej, niezbędna jest w takiej sytuacji współpraca między rodzicami, co niekiedy przysparza trudności. Ponadto rodzice muszą udowodnić, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla małoletniego, między innymi np. przedstawiając tzw. plan wychowawczy.

Dodatkowo warto wskazać, że mimo iż od lat instytucja pieczy naprzemiennej jest stosowana, to polski ustawodawca dotąd nie uregulował tej kwestii w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wszystko zatem zależy od sędziego, który rozpoznanej sprawę. Niestety ale sądy w zakresie orzekania takiej formy opieki mają bardzo różne stanowiska.

Co natomiast z alimentami w przypadku opieki naprzemiennej? Gdy rodzice dziecka ustalają, że będzie ono mieszkać np. tydzień z jednym, a tydzień z drugim opiekunem, to tak naprawdę ponoszą oni koszty utrzymania w czasie, gdy sprawują opiekę. W kwestii dodatkowych wydatków np. dotyczących zdrowia, szkoły, wyjazdów wakacyjnych, zakupu ubrań powinni rodzice ustalać podział kosztów między sobą.

Zdarza się jednak, że różnica między zarobkami obojga rodziców jest spora. Wówczas sąd może zasądzić alimenty od strony bardziej zamożnej. Wysokość tej kwoty jest oczywiście niższa niż w sytuacji, gdy miejsce pobytu dziecka jest ustalone przy jednym z rodziców. Wszystko oczywiście sąd rozpatruje indywidualnie.

Podział majątku wspólnego

 • Czy wnioskować o podział majątku podczas rozwodu?
 • Mediacja majątkowa jako alternatywa.

Rozwód a podział majątku to dwie zupełnie odrębne kwestie. Jest jednak możliwość przeprowadzenia podziału majątku od razu w postępowaniu rozwodowym. Muszą być wówczas spełnione określone warunki. Przede wszystkim małżonkowie muszą być zgodni jeśli chodzi o przeprowadzenie tego podziału. Zgodnie bowiem z przepisem art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.” W innym natomiast wypadku dopiero po orzeczeniu rozwodu i ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, będzie można założyć odrębną sprawę w Sądzie Rejonowym.

Rozprawa rozwodowa

 • Jak przygotować się do rozprawy?
 • Znaczenie konsultacji z prawnikiem.

Rozprawa rozwodowa stanowi punkt kulminacyjny procedury prawnego rozwiązania małżeństwa. To właśnie na niej sąd podejmie decyzję o tym, czy związek ma zostać formalnie zakończony i z jakimi konsekwencjami dla obu stron będzie się to wiązać. Przygotowanie się zatem do sprawy rozwodowej jest bardzo ważnym procesem, który może pomóc w osiągnięciu satysfakcjonującego rozwiązania.

Na rozprawę rozwodową na pewno warto wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, które złożyliśmy w Sądzie i te które od niego otrzymaliśmy. W każdej bowiem chwili w przypadku luki w pamięci będzie można do nich zajrzeć. Dodatkowo pamiętać trzeba o posiadaniu przy sobie dowodu osobistego lub innego dowodu, który potwierdzi naszą tożsamość.

W przypadku, gdy na rozprawie mają być przesłuchani świadkowie to warto przygotować sobie pytania, które będzie można im zadać. Ponadto warto na sali rozpraw zachować spokój i spróbować powstrzymać swoje emocje.

Jeżeli rozwód jest skomplikowany albo żądania stron są bardzo odmienne i małżonkowie ze względu na silne emocje nie są w stanie dojść do wspólnego porozumienia warto się zastanowić nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomorze nam w osiągnięciu jak najlepszego celu. Prawnik na pewno pomoże lepiej zrozumieć proces rozwody, doradzi jakie dokumenty będą potrzebne a także będzie reprezentował w sądzie.

Zrozumienie przyczyn rozwodu

 • Najczęstsze przyczyny rozwodów.
 • Jakie inne czynniki mogą wpłynąć na decyzję o rozwodzie?

Przyczyny rozwodów mogą być zróżnicowane o czym wspominałam już powyżej i zależeć od konkretnych okoliczności każdego małżeństwa. Niemniej jednak istnieją pewne wzorce i czynniki, które często przyczyniają się do rozpadu związków małżeńskich.

Należą do nich między innymi:

 • Brak komunikacji między małżonkami: komunikacja jest kluczowa dla zdrowego związku. Brak otwartej i efektywnej komunikacji między małżonkami może prowadzić do zanikania więzi emocjonalnej i konfliktów. W mojej ocenie jest to najczęstsza przyczyna rozwodów.
 • Problemy finansowe: kwestie związane z finansami, takie jak długi, brak zgodności w zakresie wydatków, brak stabilności finansowej lub ukrywanie długów, bardzo często bywają źródłem napięć i konfliktów w małżeństwie. Jest to również częsta przyczyna rozwodów.
 • Uzależnienia: do tej grupy należy zaliczyć różnego rodzaju uzależnienia, jednak najczęstszymi są: uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. Zdarzają się także uzależniania od hazardu czy też od seksu. Bez wątpienia każde z nich mogą znacząco wpłynąć na małżeństwo.
 • Różnice w zakresie celów życiowych: jeśli małżonkowie mają odmienne cele życiowe i plany, które są ze sobą niezgodne, może to komplikować utrzymanie długoterminowego związku. Przyczyny te najczęściej występują w małżeństwach z krótkim stażem znajomości.
 • Niezgodność charakterów i wartości: często małżonkowie o rożnych charakterach, zainteresowaniach czy tez wartościach mogą napotkać trudności w utrzymaniu trwałego związku. Ta przyczyna również najczęściej występuje w małżeństwach o krótkim stażu znajomości przed zawarciem związku małżeńskiego.
 • Problemy seksualne: brak zgodności w zakresie potrzeb seksualnych lub brak intymności może prowadzić do konfliktów i napięć w małżeństwie. Problemy seksualne w małżeństwie mogą także skutkować zdradą małżeńską.
 • Zdrada: zdrada nie wiąże się tylko z fizyczną niewiernością. Zdrada emocjonalna, zaufanie i lojalność również mogą być naruszone, co może prowadzić do rozwodu.
 • Nadużycia: fizyczne, emocjonalne lub psychiczne nadużycia w małżeństwie są poważnym problemem i często prowadzą do rozwodu w celu ochrony ofiary.
 • Problemy zdrowotne: ciężkie problemy zdrowotne jednego lub obu małżonków mogą również wpłynąć na ich zdolności do utrzymania normalnego funkcjonowania małżeństwa.
 • Niepowodzenia w radzeniu sobie z konfliktami: małżeństwa, które nie radzą sobie z konfliktami w zdrowy sposób, mogą z czasem kumulować napięcia i prowadzić do rozwodu.

Należy jednak pamiętać, że każde małżeństwo jest unikalne, a przyczyny rozwodu mogą być skomplikowane i wielowymiarowe. Często rozwód wynika z kombinacji kilku czynników. Terapia małżeńska i doradztwo mogą pomóc rozważyć alternatywy przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie.

Zrozumienie procedury sądowej

 • Dlaczego rozwód można uzyskać tylko w sądzie?
 • Wybór odpowiedniego sądu.

Bardzo często słyszę od klientów pytania dlaczego rozwód można uzyskać tylko w sądzie? Czy nie można złożyć oświadczeń przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego? Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczna. Musimy bowiem pamiętać o tym, że każdy przypadek jest inny.

Proces rozwodowy to bardziej skomplikowana sprawa niż zwykłe rozstanie się partnerów. Wiele kwestii, takich jak opieka nad dziećmi, alimenty, czasami także podział majątku oraz wiele innych, musi być uregulowana w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem. Sąd zapewnia, że obie strony są właściwie reprezentowane i że ich prawa i interesy są chronione.

Rozwody często także wiążą się z emocjonalnymi i prawnymi konfliktami między zainteresowanymi stronami. Sąd natomiast w takim wypadku może pomóc w rozstrzygnięciu tych konfliktów i zapewnić obiektywną ocenę sytuacji.

Co więcej, rozwód może również wymagać ustalenia zobowiązań finansowych, takich jakich alimenty dla współmałżonka czy też dzieci. Sąd natomiast ma narzędzie i procedury do określenia odpowiednich kwot i warunków płatności.

Jeśli natomiast rozwodzący się posiadają małoletnie dzieci, to koniecznym jest ustalenie, jakie będą miały prawa do opieki nad nimi oraz jakie będą obowiązki każdego z rodziców. Sąd w tej sytuacji jest zobowiązany do tego aby zadbać o to, aby decyzje te były podejmowane w najlepiej pojętym interesie dziecka.

Ile trwa rozwód w sądzie?

 • Czynniki wpływające na długość procedury.
 • Znaczenie dobra dzieci w kontekście czasu trwania rozwodu.

Czas trwania w Sądzie postępowania rozwodowego jest zależne od wielu różnych czynników. Nie tylko tych związanych z naszym miejscem zamieszkania i siedzibą Sądu, bo jak wiadomo w Sądzie w mniejszej miejscowości, gdzie wpływ spraw jest mniejszy niż w Sądzie w dużej metropolii sprawa zostanie przeprowadzona znacznie szybciej. Dlaczego? Już tłumaczę.

W sprawie o rozwód co do zasady obligatoryjne jest przeprowadzenie rozprawy. Wynika to z tego, że w sprawie o rozwód Sąd obowiązkowo musi przesłuchać małżonków aby sprawdzić czy zostały spełnione pozytywne przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o tym jak długo będzie trwał proces rozwodowy jest to czy małżonkowie są zgodni co do roszczeń związanych z rozwodem. Dotyczy to nie tylko tego czy zainteresowane strony chcą aby Sąd ustalał winę za rozkład pożycia małżeńskiego ale także to czy posiadają dzieci i czy są zgodni co do kwestii z nimi związanymi. To wszystko bowiem ma wpływ na to jakie będą konieczne do przeprowadzenia wnioski dowodowe. Dotyczy to nie tylko np. przesłuchania świadków ale także i zlecenie opinii biegłym sądowym różnych specjalności.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli ze związku małżeńskiego pochodzą małoletnie dzieci to warto zastanowić się nad tym aby rozwód został przeprowadzony w najbardziej pokojowy sposób bez zbędnych kłótni i wojny. Pamiętać bowiem trzeba, że w sytuacji rozwodu dziecko potrzebuje możliwie jak najlepszej jakości rodzicielstwa, relacji i więzi, ukojenia, dodania otuchy oraz okazania empatii dla jego uczuć straty, strachu i gniewu. Niestety, właśnie wtedy rodzice najmniej potrafią to zapewnić. Często bowiem sami nie radzą sobie z własnymi emocjami, więc zadbanie o emocje dziecka staje się niemal niemożliwe. Jednak pozostawienie dziecka samemu sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w związku z sytuacją panującą w domu może mieć poważne skutki dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dla jego przyszłego rozwoju. Co więcej z przeprowadzonych badań wynika, że to nie rozwód rodziców jako taki powoduje dystres u dziecka, a właśnie atmosfera konfliktu panującą w rodzinie lub między rodzicami po rozstaniu. Dlatego też warto podczas rozwodu szukać porozumienia. Gdy nie jest to łatwe to warto skorzystać z pomocy specjalisty, który może w tym pomóc.

Zrozumienie sytuacji, w których rozwód może być odmówiony

 • Kiedy sąd może odmówić rozwodu?
 • Jakie są przyczyny odmowy rozwodu?

Warto pamiętać, że Sąd w niektórych sytuacjach pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może odmówić orzeczenia rozwodu. Sytuacje te wprost wynikają z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a konkretnie z art. 56 § 2 i 3. Są to tzw. „negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu.”

Pierwsza okoliczność dotyczy wyłącznie małżeństw, które posiadają dzieci. Jeżeli rozwód w sposób szczególny miałby przyczynić się do ich cierpienia, to rozwód jest wówczas niedopuszczalny. Przesłanka ta dotyczy wyłącznie małoletnich dzieci urodzonych w czasie małżeństwa, wspólnie adoptowanych lub dzieci jednego z małżonków urodzone poza małżeństwem ale uznane przez współmałżonka lub przysposobione przez współmałżonka, co do których ustalono sądownie ojcostwo współmałżonka.

W takiej sytuacji Sąd oceniając, czy rozwód będzie miał szczególnie negatywny wpływ na dzieci, uwzględnia m.in. ich wiek, stan zdrowia, wrażliwość oraz stosunki z rodzicami. Często w takich przypadkach korzysta z pomocy biegłego psychologa, który wydaje specjalistyczną opinię w tym przedmiocie.

Drugą negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest okoliczność, w której rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego tj. z uznanymi w danym społeczeństwie wartościami. Na taką przesłankę sąd mógłby się powołać np. w sytuacji, kiedy z pozwem o rozwód do sądu wystąpi małżonek, który chce się rozwieść z współmałżonkiem dotkniętym ciężką i nieuleczalną chorobą, która potrzebuje stałej pomocy.

Trzecia i zarazem ostatnia przesłanka dotyczy sytuacji, gdy z pozwem o rozwód występuje małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód. Pamiętać jednak przy tym trzeba, że odmowa nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego np. podyktowana chęcią zemsty.

Rozwód krok po kroku – podsumowanie

Niekiedy rozwód może okazać się bardzo skomplikowanym procesem Sądowym. Może dotyczyć wielu kwestii takich jak wina za rozkład pożycia małżeńskiego, z kim mają zostać małoletnie dzieci, komu ma przysługiwać władza rodzicielska nad nimi, jak mają wyglądać ich kontakty z rodzicami oraz kto i w jakiej wysokości ma pokrywać koszty ich utrzymania. 

Ponadto nie ulega żadnej wątpliwości, że sprawy związane z postępowaniem rozwodowym wzbudzają bardzo wiele emocji i są niełatwym doświadczeniem w życiu, dlatego też Kancelaria stara się przeprowadzić klientów przez całą procedurę związaną z postępowaniem rozwodowym tak, aby finalny werdykt był dla nich możliwie najbardziej korzystny. 

 

Related Posts

Zadzwoń