Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19

Poniżej przedstawiane są na bieżąco propozycje pomocy jakie oferuje rząd dla przedsiębiorców.

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

I. Zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące od 1 marca do 31 maja 2020 roku

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym 2020 roku i opłacanie składek

b) przychód za pierwszy miesiąc za który jest składny wniosek nie może przekraczać 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto czyli 15 681 zł,

c) niekorzystanie do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy,

 

II. Jednorazowe świadczenie postojowe

Warunki jakie muszę być spełnione:

a) prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym 2020 roku,

b) przychód przed miesiącem, w którym składa się wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym oraz nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto czyli 15 681 zł,

c) brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

 

Świadczenie wynosi 2.080 zł a w przypadku osób, które rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania podatku VAT w wysokości 1.300 zł

III. Dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności gospodarczej

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o: minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 roku wynosi ono 2600 zł.

 

1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA (zatrudniający maksymalnie 9 pracowników)

I. Zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące od 1 marca do 31 maja 2020 roku

Warunki jakie muszą zostać spełnione

a) prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym 2020 roku i opłacanie składek

b) niekorzystanie do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy,

 

II. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1.300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy),

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy).

Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,

b) brak zaleganie z opłacaniem składek,

c) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

d) skala spadku obrotów gospodarczych

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,

albo nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

 

III. Pożyczka

Pożyczka do kwoty 5.000 zł, wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3-miesięcznym okresie karencji.

Warunkiem otrzymania pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 roku.

 

II. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi od tych wynagrodzeń składami na ubezpieczenie społeczne. 

 

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) spadek obrotów (co najmniej 30%) obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1.01.2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy poprzedniego roku tj. 2019,

b) niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia spo­łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (do września 2019 r.),

c) brak zaleganie z opłacaniem składek,

d) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

 

Wysokość pomocy zależy do wielkości zanotowanego spadku obrotów:

I. co najmniej 30 % – dofinansowanie do dumy 50% wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (233 zł) – maksymalna pomoc: 533 zł w odniesieniu do każdego pracownika,

II. co najmniej 50 % – dofinansowanie do sumy 70 % wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.820 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (326 zł) – maksymalna pomoc: 146 zł w odniesieniu do każdego pracownika,

III. co najmniej 80 % – dofinansowanie do sumy 90 % wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.340 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (419 zł) – maksymalna pomoc: 2.759 zł w odniesieniu do każdego pracownika.

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA (zatrudniający do 50 pracowników)

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1.300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy),

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy).

Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,

b) brak zaleganie z opłacaniem składek,

c) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

d) skala spadku obrotów gospodarczych

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,

albo nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

II. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi od tych wynagrodzeń składami na ubezpieczenie społeczne. 

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) spadek obrotów (co najmniej 30%) obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1.01.2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy poprzedniego roku tj. 2019,

b) niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia spo­łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (do września 2019 r.),

c) brak zaleganie z opłacaniem składek,

d) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Wysokość pomocy zależy do wielkości zanotowanego spadku obrotów:

I. co najmniej 30 % – dofinansowanie do dumy 50% wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (233 zł) – maksymalna pomoc: 533 zł w odniesieniu do każdego pracownika,

II. co najmniej 50 % – dofinansowanie do sumy 70 % wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.820 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (326 zł) – maksymalna pomoc: 146 zł w odniesieniu do każdego pracownika,

III. co najmniej 80 % – dofinansowanie do sumy 90 % wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.340 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (419 zł) – maksymalna pomoc: 759 zł w odniesieniu do każdego pracownika.

III. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

Pożyczka Agencji Rozwoju Przemysłu na sfinansowanie pensji. Jest to pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego).

IV. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym 

Pożyczka finansowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) deficyt w kapitale obrotowym,

b) w 2019 roku osiągnięty ponad 4 mln zł obrotu,

Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln zł.

 

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA (zatrudniający do 250 pracowników)

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1.300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy),

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy).

Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,

b) brak zaleganie z opłacaniem składek,

c) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

d) skala spadku obrotów gospodarczych

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,

albo nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

II. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi od tych wynagrodzeń składami na ubezpieczenie społeczne. 

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) spadek obrotów (co najmniej 30%) obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1.01.2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy poprzedniego roku tj. 2019,

b) niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia spo­łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (do września 2019 r.),

c) brak zaleganie z opłacaniem składek,

d) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Wysokość pomocy zależy do wielkości zanotowanego spadku obrotów:

I. co najmniej 30 % – dofinansowanie do dumy 50% wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (233 zł) – maksymalna pomoc: 533 zł w odniesieniu do każdego pracownika,

II. co najmniej 50 % – dofinansowanie do sumy 70 % wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.820 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (326 zł) – maksymalna pomoc: 146 zł w odniesieniu do każdego pracownika,

III. co najmniej 80 % – dofinansowanie do sumy 90 % wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.340 zł brutto) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (419 zł) – maksymalna pomoc: 759 zł w odniesieniu do każdego pracownika.

III. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

Pożyczka Agencji Rozwoju Przemysłu na sfinansowanie pensji. Jest to pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego).

IV. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym 

Pożyczka finansowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Warunki jakie muszą być spełnione:

a) deficyt w kapitale obrotowym,

b) w 2019 roku osiągnięty ponad 4 mln zł obrotu,

Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Okres finansowania do 6 lat.

Related Posts

Zadzwoń