Prawo pracy

– kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
– sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
– dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

O bezprawnym wypowiedzeniu umowy o pracę możemy mówić w przypadku niezgodnego lub nieuzasadnionego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę mamy do czynienia w następujących przypadkach:

  1. naruszenie przepisów dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem czyli: pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego;
  2. niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia,
  3. skrócenie okresu wypowiedzenia,
  4. nieprawidłowe poinformowanie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych w przypadku wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Należy pamiętać, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę powinno zostać dokonane na piśmie, jednakże forma pisemna nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, zatem wypowiedzenie dokonane w innej formie (np. ustnej lub maile, faxem, sms itd.) będzie również skuteczne.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę powinno zawierać wskazanie okresu wypowiedzenia oraz daty rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku gdy dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony również przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

Oświadczenie powinno również zawierać pouczenie pracownika o przysługującym mu uprawnieniu do odwołania się w terminie 21 dni do sądu pracy.

Uprawnienia pracownika w przypadku bezprawnego rozwiązania z nim umowy o pracę są różne, w zależności od tego jaki rodzaj umowy o pracę łączył strony stosunku pracy.

Umowa na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę może domagać się jednego z poniżej wskazanych roszczeń:

– uznania wypowiedzenia za bezskuteczne

a jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu to:

– przywrócenia do pracy lub

– zasądzenia odszkodowania.

Należy przy tym pamiętać, że pracownik wcale nie musi żądać przywrócenia do pracy. Jeżeli na skutek zaistniałej sytuacji nie widzi on możliwości kontynuowania współpracy to w takiej sytuacji może żądać jedynie zapłaty stosownego odszkodowania. W takim wypadku umowa o pracę na skutek złożenia bezprawnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, jednak pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi odpowiednią kwotę pieniężną tytułem odszkodowania. Maksymalna wysokość odszkodowania wynosi trzykrotność wynagrodzenia pracownika, jednakże Sąd nie może zasądzić niższego wynagrodzenia niż w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W sytuacji natomiast, gdy pracownikowi, będzie żądał przywrócenia go do pracy to w takiej sytuacji sąd może zasądzić na jego rzecz odpowiednią kwotę tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc). W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Umowa na czas określony

Wśród terminowych umów o pracę wyróżniony umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę na czas określony, a także zawartą na czas wykonywania określonej pracy. W wypadku bezprawnego rozwiązania tych umów o pracę pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres, do którego umowa miała trwać. W wypadku umowy o pracę zawartej na czas oznaczony górna granica wartość odszkodowania, którego może domagać się pracownik jest równa wysokości wynagrodzenia za okres 3 miesięcy.

Warto pamiętać, że procesy między pracownikiem a pracodawcą nie należą do najprostszych dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria świadczy w tym zakresie kompleksową pomoc prawną.

Szukasz pomocy prawnej?
kancelaria@jkklaw.pl
·   Pon – Pt 08:00-18:00
Zadzwoń